Openbare Ruimte

Openbare Ruimte

Veilig in het verkeer

Stedelijke omgevingen met een hoge verkeersintensiteit zijn voor blinden en slechtzienden vaak een uitdaging om zich zeker en veilig te bewegen. En ontwerpen volgens het Shared Space principe maken het er niet eenvoudiger op.

Omdat in de Wet ruimtelijke ordening niets geregeld is m.b.t. de toegankelijkheid van de openbare ruimte is het aan de individuele gemeente, als gebiedsbeheerder, om hierover een standpunt in te nemen. In de praktijk betekent dit dat de mate waarin er voorzieningen zijn van plaats tot plaats sterk kan verschillen.

Hier staat tegenover dat gemeenten steeds bewuster worden van de nut en noodzaak van een toegankelijke stad. En deze ook zoveel mogelijk volgens de geldende Richtlijnen proberen te realiseren. De producten van TG Lining voldoen aan deze richtlijnen en bewijzen dagelijks hun waarde in meer dan 100 Nederlandse gemeenten. Bijvoorbeeld bij oversteekplaatsen, in winkelgebieden of op pleinen.