TG Lining markten overzicht

Openbaar Vervoer

Voor iedereen

TG Lining heeft 20 jaar ervaring in het toegankelijk maken van infrastructuur rondom bijna alle soorten vervoersmodaliteiten; van treintrambus en metro tot het veer Vlissingen-Breskens en zelfs de luchthavens Schiphol en Dublin Airport. Dagelijks leveren we zo onze bijdrage om het OV ook met recht Openbaar, dus voor iedereen toegankelijk, te laten zijn.

Nederland kent een wettelijke basis voor het toepassen van geleidevoorzieningen in het OV. Dit is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte waarin het Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer is opgenomen. De strekking hiervan is dat trein- en metroperrons, net als de stations(omgeving), vóór 1 januari 2020 dusdanig aangepast zijn dat een ieder er, ongeacht zijn of haar handicap, gebruik van kan maken.

Specifiek voor blinden en slechtzienden betekent 'aangepast' dat sprake is van een tactiele of andere richtinggevende routegeleiding. Door hier te klikken kunt u de volledige tekst van het Besluit lezen.

Openbare Ruimte

Veilig in het verkeer

Stedelijke omgevingen met een hoge verkeersintensiteit zijn voor blinden en slechtzienden vaak een uitdaging om zich zeker en veilig te bewegen. En ontwerpen volgens het Shared Space principe maken het er niet eenvoudiger op.

Omdat in de Wet ruimtelijke ordening niets geregeld is m.b.t. de toegankelijkheid van de openbare ruimte is het aan de individuele gemeente, als gebiedsbeheerder, om hierover een standpunt in te nemen. In de praktijk betekent dit dat de mate waarin er voorzieningen zijn van plaats tot plaats sterk kan verschillen.

Hier staat tegenover dat gemeenten steeds bewuster worden van de nut en noodzaak van een toegankelijke stad. En deze ook zoveel mogelijk volgens de geldende Richtlijnen proberen te realiseren. De producten van TG Lining voldoen aan deze richtlijnen en bewijzen dagelijks hun waarde in meer dan 100 Nederlandse gemeenten. Bijvoorbeeld bij oversteekplaatsen, in winkelgebieden of op pleinen.

Openbare Gebouwen

Functioneel én fraai

Ook in binnensituaties heeft TG Lining veel ervaring met de aanleg van geleideroutes, zoals bijvoorbeeld in zorginstellingen, onderwijsgebouwen, gemeentehuizen en culturele centra. Daarvan profiteren niet alleen mensen met een visuele beperking maar iedere bezoeker die eenvoudig de weg wil vinden naar de juiste ruimte.

We kunnen onze tactiele lijnen bijvoorbeeld kleuren geven die corresponderen met die van specifieke afdelingen in een ziekenhuis. Zo realiseren we geleiding voor de een en bewegwijzering voor de ander. Gecombineerd in een enkele oplossing. En toepasbaar op vrijwel elk vloertype.

Waar en hoe de lijnen moeten liggen? Daarover denken we uiteraard graag met u mee zodat we samen tot een functioneel én fraai ontwerp komen.

Toegankelijk stembureau

Tijdelijke geleideroute

Toegankelijk maken

Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen met kiesrecht moet kunnen stemmen. Dat wil dus ook zeggen: toegankelijke stemlokalen. Voor mensen met een visuele beperking zijn stemlokalen inclusief als ze volledig zelfstandig hun weg kunnen vinden naar het lokaal en stemhokje. Deze zelfstandigheid faciliteer je met (tijdelijke) geleidelijnen. Daarmee zorg je voor een veilige geleide route. Maar waar begin je? Waar vind je tijdelijke geleidelijnen? Hoe en waar leg je ze? Wat zijn de richtlijnen? Waar moet je rekening mee houden? Aan welke eisen moeten ze voldoen? En hoe hou je tegelijkertijd rekening met mensen die slecht ter been zijn? TG Liningheeft alle deskundigheid in huis om jouw stemlokalen op een veilige manier toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden.

Meer weten over hoe je een stemlokaal het beste toegankelijk maakt voor mensen met een visuele handicap of beperking?

Kijk dan op onze website toegankelijkeverkiezingen.nl